School Logo

年級與學科

主要學習領域 科目 中一至中三 中四 中五 中六
中國語文教育 中國語文
普通話      
英國語文教育 英國語文
數學教育 數學
科學教育 綜合科學      
科技教育 科技教育學習領域課程 - 資訊和通訊科技      
科技教育學習領域課程 - 科技與生活      
設計與應用科技    
健康管理與社會關懷  
個人、社會及人文教育 中國歷史      
地理      
生活與社會      
藝術教育 音樂      
視覺藝術      
體育 體育(一般體育課)
體育(體育選修科)      
其他 生命教育
STEM      
多元智能      
通識  
應用學習課程